BioCops: een Projectvoorstel voor LIFE waarmee we biologische beheersing inzetten tegen 4 invasieve plantensoorten in Nederland en België die de biodiversiteit bedreigen en veel onderlast en onderhoudskosten geven: groot kroosvaren, Aziatische duizendknoop, watercrassula en grote waternavel. Het project loopt van 2021-2026 en wordt uitgevoerd door een Consortium in samenwerking met en op proeflocaties van deelnemende stakeholders in NL en BE. Ook een Europees team van wetenschappelijke experts en beleidsmakers doet mee.

Het BioCops-project richt zich op het:
1. Demonstreren biologische beheersing van 4 invasieve plantensoorten in NL + BE
2. Verzekeren lange termijn effect biologische beheer
3. Ontwikkelen roadmap voor verdere implementatie biologische beheersing in EU
4. Vergroten kennis over biologische bestrijding bij stakeholders, publiek en beleidsmakers

Wij zoeken stakeholders die willen meedoen aan BioCops!
Alle terrein- of waterbeheerders met interesse voor beheersing van invasieve planten kunnen meedoen, evenals landelijke autoriteiten. Als stakeholder draagt u bij aan de veilige implementatie van biologische beheersing als nieuwe methode tegen invasieve planten, inbedding in beheer, en kennisverspreiding. Zo hopen we samen lange-termijn beheersing, verbeterde biodiversiteit en kostenreductie van invasieve planten te bereiken. U kunt bijdragen door:

1. Een financiële bijdrage te leveren: vul daarvoor de intentieverklaring in en stuur deze voor 1 juni 2021 per e-mail naar Henk Flikkema (hflikkema@wetterskipfryslan.nl). Wanneer 1 juni niet haalbaar is, neem dan contact op met Henk Flikkema over wat wel een haalbare termijn voor uw organisatie is.

2. Proeflocaties voor het uitzetten van natuurlijke vijanden ter beschikking te stellen: lees meer over de voorwaarden die aan de locaties voor de vier verschillende invasieve plantensoorten gesteld worden. In de zomer ontvangen we bericht van de EU of de subsidie toegekend wordt. Bij positief bericht kunt u vanaf dan proeflocaties aanmelden.

3. Mee te werken aan monitoring van deze proeflocaties: nadere informatie volgt na toekenning van de subsidie.

 

 

 

In een gezamenlijke proef van Geofoxx, de provincie Gelderland en Orvion zijn acht grondmonsters met wortelmateriaal ‘blind’ getoetst op de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop met behulp van DNA-analyse. Op basis van de DNA-analyses bleek dat vijf van de acht monsters materiaal van de Aziatische Duizendknoop bevatten en drie monsters niet, wat 100% overeen kwam met de realiteit.

Uit deze eerste pilot lijkt DNA-analyse veel potentie te hebben om de aanwezigheid van Duizendknoop te bepalen op locaties, bij ontgravingen en/of gronddepots. Hierbij is het essentieel dat men tot een representatief monster komt. Hiernaast zijn er meer data nodig om de betrouwbaarheid te bewijzen. In de nabije toekomst zal deze methode daarom verder getest worden in praktijksituaties inclusief het opstellen van een bemonsteringsmethode.

Lees meer via https://geofoxx.nl/dna-analyse-van-aziatische-duizendknoop/ of bekijk de presentatie met de resultaten van de proef.

Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) wordt tot de meest invasieve exoten gerekend. Is de plant eenmaal gevestigd, dan is hij zeer moeilijk weer weg te krijgen. Door zijn sterke groeikracht worden inheemse plantensoorten verdrongen. De sterke wortelstokken en stengels van de Japanse duizendknoop zijn in staat om schade te veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen. Hoe kunnen we verspreiding voorkomen en aangetroffen planten bestrijden?

Wageningen UR heeft een pagina met informatie over herkenning van duizendknoop, wat je moet doen als je de plant aantreft en hoe verspreiding voorkomen kan worden.

Lees meer via https://www.wur.nl/nl/artikel/Japanse-duizendknoop-Wat-kun-je-eraan-doen.htm 

oktober 2019 | Joyce Penninkhof & Martijn Boosten (Probos)

Aziatische duizendknopen zijn invasieve uitheemse plantensoorten die zeer moeilijk te bestrijden zijn. Probos werkt samen met andere partijen aan diverse praktijkproeven om deze soort te bestrijden en te beheersen. In opdracht van de provincie Gelderland heeft Probos in 2018 een praktijktest met het verwijderen van de duizendknoop gedaan waarbij gebruik is gemaakt van een grondzuiger. De test heeft meer inzicht gegeven in:

  1. in hoeverre met een grondzuiger de wortels van Aziatische duizendknoop kunnen worden blootgelegd, zodat ze makkelijk handmatig te verwijderen zijn;
  2. in hoeverre de opgezogen grond nog (levensvatbare) wortelresten van duizendknoop bevat;
  3. of deze methode geschikt is voor het verwijderen van kleine duizendknoophaarden;
  4. en wat de kosten van het toepassen van deze methode zijn.

Rapport praktijktest verwijderen duizendknoop met grondzuiger

Februari 2019 |

Het CABI (een internationaal non-profit onderzoeksinstituut) heeft een online Compendium ontwikkeld waarin informatie over invasieve soorten uit wetenschappelijke onderzoeken wordt gebundeld. Er is onder andere informatie te vinden over verspreiding van de soort, biologie en ecologie, impact en risico’s. Ga direct naar:

januari 2017 |Kanton Zürich

Dit rapport van het Kanton Zürich, Baudirektion Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft  geeft de resultaten weer van een meerjarige pilot waarin mechanische bestrijdingsmethoden (maaien en omwerken van de bodem) en chemische bestrijdingsmethoden (verschillende varianten van bladbehandeling en injecteren) getest zijn. Het rapport en de website zijn in het Duits.

Rapport Bekämpfung des Japanknöterichs

Website over de pilot

juni 2018 |Instituut natuur- en bos onderzoek

Dit rapport van het Vlaamse instituut INBO is de weerslag van een project dat de kennisopbouw en ‐uitwisseling in verband met invasieve duizendknoop wil aanzwengelen. Het bundelt informatie over de herkenning, verspreiding en impact van invasieve duizendknoop en geeft een overzicht van goede beheerpraktijken (met inbegrip van preventieve strategieën, uitroeiing, inperking en controle). Het rapport richt zich tot beheerders die een brede, gecoördineerde aanpak voor invasieve duizendknoop willen uitwerken. Beheerder in de brede zin van het woord: ook gemeenten, provincies, agentschappen, particuliere beheerders, enz. kunnen daartoe worden gerekend. Het rapport bevat een beslishulp die beheerders kan helpen een doelstelling te kiezen en een hierbij passende beheerkeuze te maken.

Invasieve duizendknoop in Vlaanderen, een kader voor goed beheer