Protocol

De problematiek rondom Aziatische duizendknopen (waaronder Japanse duizendknoop) is zeer actueel en wijd verspreid. Deze invasieve exotische planten komen voorlopig niet op de EU-exotenverordening. Derhalve wordt voor deze soorten geen landelijk beheersplan opgesteld. Tegelijkertijd wordt de negatieve impact van deze soorten momenteel breed erkend. Diverse partijen, waaronder gemeenten, waterschappen en provincies zijn bezig met bestrijdingspilots en het opstellen van werkwijzen en richtlijnen. Terreineigenaren en overheden hebben niet alleen de wens om Aziatische duizendknopen te bestrijden, maar ook om verdere verspreiding van Aziatische duizendknopen te voorkomen. Er is een grote behoefte aan concrete handvatten hiervoor. Nu worden deze handvatten separaat ontwikkeld waarbij elke partij het wiel opnieuw moet uitvinden. Dit is zonde van de inzet van uren en financiële middelen. Bovendien ontstaan er geen eensluidende, breed gedragen teksten waarmee aannemers uit de voeten kunnen. In een overleg met diverse partijen is in februari 2018 vastgesteld dat er behoefte is aan samenwerking en een gecoördineerde aanpak bij het opstellen van handreikingen en protocollen.

Stichting Probos, Aequator Groen & Ruimte en Geofoxx milieuexpertise hebben hiervoor een plan van aanpak opgesteld. Het doel is om te komen tot een landelijk toepasbaar en breed gedragen protocol om de verspreiding van Aziatische duizendknopen te voorkomen. Ook bestuurlijke inbedding is onderdeel van het plan. In oktober 2018 is gestart met het opstellen van een landelijk protocol.

Begin 2019 is de voorgestelde opzet van het protocol besproken met een gebruikerspanel en heeft een brede leesgroep input geleverd. vervolgens zijn twee bijeenkomsten georganiseerd om met behulp van casussen input te verkrijgen om specifieke en werkbare werkvoorschriften op te stellen. De input uit het gebruikerspanel, de leesgroep en de bijeenkomsten zijn gebruikt in het opstellen van het conceptprotocol. Dat is in mei aan het gebruikerspanel en de leesgroep voorgelegd, momenteel wordt de feedback op het concept verwerkt.

Op deze pagina zal informatie over het traject en het uiteindelijke protocol gepubliceerd worden.