Waarom bestrijden?

Negatief effect op biodiversiteit en natuurlijkheid

Door het vermogen zich te vestigen op een zeer uitgebreid scala aan bodemtypes en binnen diverse leefmilieus, heeft duizendknoop het potentieel zich nog veel verder te verspreiden dan tot nu toe het geval is. De soort kan zich zeer snel vegetatief uitbreiden. Door het vroege uitlopen, de snelle lengtegroei en de vorming van een nagenoeg gesloten bladerdek wordt de overige vegetatie geheel overgroeid en op den duur verdrongen.

Vooral als duizendknoop binnendringt in biotopen op beek- en rivieroevers, heeft dit een nadelig effect op de inheemse vegetatie. Dit wordt veroorzaakt door de beperking van de hoeveelheid beschikbaar licht, door verandering van het bodemmilieu en door het verspreiden van een chemische substantie die het gedrag, groei, gezondheid en fysiologie van andere planten en insecten kan aantasten. Behalve een negatief effect op de inheemse flora blijkt dat zowel het aantal soorten ongewervelde dieren als de totale biomassa aan ongewervelden lager is in door duizendknoop gedomineerde vegetaties dan in de oorspronkelijke vegetaties op dezelfde standplaatsen. Duizendknoop heeft dus een grote impact op zowel biodiversiteit als natuurlijkheid.

Japanse duizendknoop staat op de lijst van 100 meest invasieve soorten van het IUCN en DAISIE. Veel Europese landen (o.a. Duitsland, Belgie en Engeland) en de Europese Unie onderkennen dat duizendknoop een zeer invasieve exoot is die veel ecologische en materiële schade kan veroorzaken. De soort staat in de invasieve soorten top 10 in Frankrijk en Groot-Brittannië. Japanse duizendknoop is één van de drie soorten binnen de Britse lijst die een negatief effect hebben op de biodiversiteit. Duizendknoop in de Engelse Environmental Protection Act 1990 geclassificeerd als “controlled waste”, wat inhoudt dat het dezelfde status heeft als huishoudelijk en industrieel afval. Dit betekent dat maaisel gecontroleerd moet worden afgevoerd naar een vuilstort met officiële licentie. Af te voeren grond die wortelstokken van duizendknoop bevat, moet eveneens naar een dergelijke stortplaats worden gebracht en worden begraven op een diepte van ten minste 5 meter.

Economische schade

Duizendknoop kan grote schade veroorzaken, bijvoorbeeld doordat de stabiliteit van dijken en taluds langs watergangen wordt verminderd als gevolg van het wegconcurreren van de grasvegetatie die voor de vastlegging van de grond zorgt. Ook wordt het schouwen van dijken en andere taluds soms bemoeilijkt. Daarnaast moeten locaties waar duizendknoop groeit meestal frequenter gemaaid worden dan normaal en ook kan de soort schade veroorzaken aan bijvoorbeeld verhardingen, rioleringen en funderingen door de enorme groeikracht van de wortelstokken. Deze vormen van schade kunnen hoge kosten met zich meebrengen.